ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สายตรวจตำบล
กฏหมายที่ควรทราบ
 
 
 

  

ข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรดงเจริญ

 1. ประวัติ

เดิมสถานีตำรวจภูธรดงเจริญ    มีชื่อว่า    สถานีตำรวจภูธรตำบลสำนักขุนเณร     ขึ้นตรงกับสถานี
ตำรวจภูธรบางมูลนาก  ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ได้จัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2539  จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีตำรวจภูธรตำบลสำนักขุนเณร   เป็น   สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดงเจริญ      โดยมีรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี       ต่อมาได้ยกระดับเป็นอำเภอ มีผู้บริหารเป็น
ผู้กำกับการจนถึงปัจจุบัน

 1. ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ  ตั้งอยู่เลขที่   287  ถนน สาย บางมูลนาก  –  ตำบลดงขุย  หมู่ที่   1   ตำบล
สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร   (   พิกัดที่   พีที  651714  )   ระหว่างจังหวัดพิจิตร     อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพิจิตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 67 กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  243.10  ตารางกิโลเมตร

 1. อาณาเขตติดต่อ
 2. ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
 4. ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์    และ อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
 5. ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร
 6. การปกครอง

มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตการปกครองทั้งหมด  มีจำนวน  5 ตำบล  แยกเป็นหมู่บ้านเป็น 55 หมู่
บ้าน  กับอีก   2   เทศบาล  ประกอบด้วย
-   ตำบลสำนักขุนเณร                                                         มี             11           หมู่บ้าน
-   ตำบลวังงิ้ว                                                                    มี             11           หมู่บ้าน
-   ตำบลวังงิ้วใต้                                                                มี             10           หมู่บ้าน
-   ตำบลห้วยพุก                                                                 มี             11           หมู่บ้าน
-   ตำบลห้วยร่วม                                                               มี             12           หมู่บ้าน

 1. การบริการประชาชนในส่วนของสถานีตำรวจภูธรกิ่ดงเจริญ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็นสายตรวจรับผิดชอบตำบลต่าง ๆ  แบ่งเป็น  8   สายตรวจ  ดังนี้
  1. สายตรวจตำบลสำนักขุนเณร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสายบางมูลนาก  –  ดงขุย  หมายเลข 1069

ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  11 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  3  นาย

 1. สายตรวจบ้านตลิ่งชัน  ตำบลวังงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนสายบางมูลนาก – ดงขุย หมายเลข 1069 ตำบลวังงิ้

อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  5 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  4  นาย
5.3   สายตรวจบ้านดงเจริญ  ตำบลวังงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6     ถนนสายบ้านตลิ่งชัน  -  บ้าน
ดงเจริญ  ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  5 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  4  นาย
5.4   สายตรวจตำบลวังงิ้วใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   ถนน  เขาทราย – อินทร์บุรี  หมายเลข  117
( บริเวณสี่แยกวังงิ้ว ) ตำบลวังงิ้วใต้  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  9 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  6  นาย

  1. สายตรวจบ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ถนนสายสำนักขุนเณร  –  บ้าน

ห้วยตาดำ เป็นทางหลวงชนบท   ตำบลห้วยพุก  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  5 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  2  นาย

  1. สายตรวจบ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ถนนสายสำนักขุนเณร  –  บ้าน

ห้วยพุก เป็นทางหลวงชนบท   ตำบลห้วยพุก  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  6 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  2  นาย

  1. สายตรวจตำบลห้วยร่วม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ถนนสายสำนักขุนเณร  –  ห้วยร่วม เป็นทาง

หลวงชนบท   ตำบลห้วยร่วม  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  12 หมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ประจำรับผิดชอบพื้นที่  3  นาย

  1. ในเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสายบางมูลนาก  –  ดงขุย หมายเลข

1069 ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ  รับผิดชอบพื้นที่  4 ชุมชน  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์รับผิดชอบพื้นที่  4  นาย โดยแบ่งการตรวจเป็น 4 เขต

 1. จำนวนประชากรทั้งหมดของพื้นที่
  1. ในพื้นที่รับผิดชอบมีประกรทั้งหมด      จำนวน                   20,423  คน

-  เป็นชาย                                                 จำนวน                   10,159  คน
-  เป็นหญิง                                               จำนวน                    10,264   คน
-  มีครัวเรือทั้งหมด                                   จำนวน                    5,903     หลังคาเรือน

   • ข้าราชการตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบต่อประชากร  จำนวน     217                     คน