ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สายตรวจตำบล
กฏหมายที่ควรทราบ
 
   

วิสัยทัศน์
          สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ  เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร
อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่าง
มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

   

พันธกิจ
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์    พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทน
พระองค์และพระราชอาคันตุกะ
          2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอด
จนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
          4. ปฏิบัติตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฏหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญา
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ค่านิยม
“ประพฤติดี มีวินัย  ตำรวจไทยก้าวไกล พัฒนา”